Praksisændring for moms på salg af grunde med bygninger bestemt til nedrivning

Generelt er salg af byggegrunde og nye bygninger momspligtigt, mens salg af grunde med gamle bygninger på er fritaget for moms.

 

Ifølge en dom fra EU-domstolen er der ikke tale om momspligtigt salg af en byggegrund, når der på leveringstidspunktet er en fuldt funktionsdygtig bygning på grunden. Dommen får betydning for sager fra 2012 og frem.

SKAT har hidtil været af den opfattelse, at salg af grunde med gamle bygninger på med henblik på nedrivning var at anse som et momspligtigt salg af byggegrunde. Den praksis ændrer man nu.

Det fremgår af et netop udsendt styresignal, at salg af en grund, hvorpå der er opført en ældre, funktionsdygtig bygning på leveringstidspunktet, som udgangspunkt vil være omfattet af momsfritagelsen. Det gælder på trods af, at parterne har til hensigt at rive bygningen ned helt eller delvist for, at der kan opføres en ny bygning.

Hvis sælger er involveret i nedrivningen af bygningen, kan dette dog fortsat medføre, at der er tale om et momspligtigt salg af en byggegrund.

Hvornår er en bygning så funktionsdygtig?
Bygningen skal på leveringstidspunktet være fuldt funktionsdygtig og reelt kunne anvendes som bygning. Det er ikke afgørende, om bygningen anvendes til det formål, som den oprindeligt var bestemt til. Det er dog klart, at hvis en bygning ikke længere kan anvendes til det oprindelige formål, og hvis den i øvrigt ikke kan anvendes som bygning til andre formål, anses den ikke for at være funktionsdygtig.

Ved vurderingen af om bygningen er fuldt funktionsdygtig, lægges der vægt på bygningens anvendelse op til leveringstidspunktet. Har bygningen på lovlig vis været anvendt som bygning frem til leveringen, må bygningen anses for at have været fuldt funktionsdygtig på leveringstidspunktet. Dette gælder uanset, at bygningen i forbindelse med salget kan have stået ubenyttet umiddelbart inden leveringen, fx fordi udlejer ikke har fornyet erhvervslejemål på grund af det forestående salg.

Hvis bygningen derimod har stået ubenyttet i længere tid, og bygningen ikke har været opvarmet eller vedligeholdt, skal sælger kunne sandsynliggøre bygningens funktionsdygtighed.

Genoptagelse og tilbagebetaling helt tilbage til 2012
Hvis man har betalt moms ved levering af en grund med funktionsdygtige bygninger med henblik på nedrivning, kan man anmode Skattestyrelsen om at få tilbagebetalt den moms, der med urette er opkrævet. Man skal dog samtidig korrigere den indgående moms.

Der kan anmodes om tilbagebetaling af moms med virkning fra den momsperiode, der var påbegyndt den 9. december 2012. En virksomhed på kvartalsafregning kan anmode om tilbagebetaling fra og med 4. kvartal 2012. En anmodning til tilbagebetaling skal være modtaget hos Skattestyrelsen inden den 10. december 2020.

Har du brug for hjælp til genoptagelse?
Er du i tvivl, så tag kontakt til os.

Spørg en ekspert

Peter Kamper, Partner
Registreret revisor
+45 5488 3100 / 4051 3602
peter@lourevision.dk

Ring mig op

Vi kontakter dig snarest muligt inden for vores åbningstid

Skriv til os