Skatte- og afgiftsforslag 2019/2020

Herunder følger et skematisk overblik over verserende og vedtagne lovforslag i folketingsforsamlingen 2019/2020, herunder blandt andet om forslag til ændring af aktieavancebeskatningsloven, momsloven, kildeskatteloven og lov om inddrivelse af gæld til det offentlige.

Lovfor-
slag nr.
Fremsat den Titel  Indhold  Status
L 4 1.10.2019 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven og forskellige andre love Hovedaktionærers delsalg af aktier i selskaber med flere aktieklasser, beskatning ved nedsættelse af gæld, beskatning af kapitalfondspartnere og omdannelsesdatoen ved skattefri virksomhedsomdannelse.
Resumé og lovforslag
1. behandling 15.11.2019
L 21 2.10.2019 Forslag til lov om ændring af momsloven, kildeskatteloven og lov om inddrivelse af gæld til det offentlige Digitale salgsregistreringssystemer og ændring af reglerne om udstedelse af skattekort til tredjelandsstatsborgere.
Resumé og lovforslag
1. behandling 24.10.2019
L 22 2.10.2019 Forslag til lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven og pensionsafkastbeskatningslove Ophævelse af visse regler om beskatning af renter og kursgevinster og -tab på hybrid kernekapital mv.
Resumé og lovforslag
1. behandling 10.10.2019
L 23 2.10.2019 Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven Ny ankenævnsstruktur og hurtigere vej gennem klagesystemet samt ingen omkostningsgodtgørelse ved klage over tilbagekaldelser af afgørelser om refusion af udbytteskat.
Resumé og lovforslag
1. behandling 10.10.2019
L 24 2.10.2019 Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven og forskellige andre love Styrket regelefterlevelse på motorområdet, skærpet bødepraksis ved overtrædelse af registreringsafgiftsloven og øvrige punktafgiftslove og øvrige tilpasninger af reglerne på motorområdet.
Resumé og lovforslag
1. behandling 10.10.2019
L 25 2.10.2019 Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven, pensionsafkastbeskatningsloven, ligningsloven, selskabsskatteloven og skatteforvaltningsloven Videregivelse af oplysninger om diskvalificerende pensionsudbetalinger, smidiggørelse af regler for flytning af pensionsindbetalinger og justering af reglerne om omdannelse af pensionskasser til livsforsikringsselskaber mv.
Resumé og lovforslag
1. behandling 8.10.2019
L 26 2.10.2019 Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om retsafgifter og forskellige andre love Forenkling af regler om forældelseshåndtering, modregning ved transporter, flere skyldnere på samme fordring, eftergivelse og afskrivning, retsafgift mv.
Resumé og lovforslag
1. behandling 8.10.2019
L 27 2.10.2019 Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, momsloven og forskellige andre love Godtgørelse af visse punktafgifter til godkendte humanitære organisationer mv., ændring vedrørende konsignationslagre, kædehandel og bekæmpelse af momssvig ved EU-handel, overførsel af varer til andre EU-lande, ændring af reglerne om udtagning af varer, ydelser og aktiver, præcisering af EU-regel om levering mod vederlag og værnsregel mod misbrug af særordningen for rejsebureauer mv.
Resumé og lovforslag
1. behandling 10.10.2019


I tvivl eller vil du bare gerne have objektiv rådgivning og økonomisk sikkerhed?
Book et møde – hos os er første møde altid gratis!

Artiklen udgives i samarbejde med Dansk Revision

Spørg en ekspert

Peter Kamper, Partner
Registreret revisor
+45 5488 3100 / 4051 3602
peter@lourevision.dk

Ring mig op

Vi kontakter dig snarest muligt inden for vores åbningstid

Skriv til os